Terma & Syarat

Penting – Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti. Dengan menggunakan Perkhidmatan (seperti yang didefinisikan di bawah), anda setuju bahawa anda telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui Terma dan Syarat Penggunaan. Anda seterusnya bersetuju dengan perwakilan yang anda buat di bawah. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan Perkhidmatannya dan ingin berhenti menggunakan Perkhidmatan ini, jangan gunakan Platform ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” ,”You” dan “Your” merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Diri Kita”, “Kami”, “We”, “Our” and “Us“, merujuk kepada Syarikat kami.  “Party”, “Parties”,”Us” atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Malaysia yang berlaku. Sebarang penggunaan terminologi di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Dengan menggunakan Platform, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat, dan Dasar Privasi (“Perjanjian”) yang terdapat di bawah ini. Untuk mengelakkan keraguan, Perjanjian ini berlaku untuk semua pengguna Platform termasuk tetapi tidak terhad kepada Tetamu, Pelawat dan Ejen. (“Pengguna”)

Perwakilan dan Jaminan

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda secara jelas menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak secara sah untuk menerima dan menyetujui Terma dan Syarat dan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda selanjutnya menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki hak, wewenang dan kemampuan untuk menggunakan Perkhidmatan dan mematuhi Syarat Penggunaan. Anda selanjutnya mengesahkan bahawa semua maklumat yang anda berikan adalah benar dan tepat. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda berjanji untuk tidak membenarkan orang lain menggunakan identiti atau status pengguna anda, dan anda tidak boleh memberikan atau memindahkan akaun pengguna anda kepada orang atau entiti lain. Semasa menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku sama ada di negara asal anda atau sebaliknya di negara, negeri dan bandar di mana anda berada semasa menggunakan Perkhidmatan.Dengan menggunakan platform, anda bersetuju bahawa:

 • Anda diminta untuk memberikan, antara lain, nama, alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda;
 • Anda harus memberi kami maklumat pendaftaran yang tepat, lengkap, dan dikemas kini dan memikul tanggungjawab untuk menjaga dan mengemas kini maklumat anda tepat pada masanya agar tetap tepat sepanjang masa sekiranya anda mendaftarkan akaun kepada kami. Anda mengakui bahawa jika maklumat anda tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap dalam hal apa pun, Syarikat mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk menghentikan Perjanjian ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda pada bila-bila masa dengan atau tanpa pemberitahuan;
 • Anda tidak boleh memilih atau menggunakan sebagai nama nama orang lain dengan niat untuk menyamar sebagai orang itu;
 • Anda hanya boleh menggunakan platform untuk tujuan yang sah dan anda dilarang untuk:
  1. Gunakan Platform untuk menghantar sebarang bahan yang menyalahi undang-undang atau untuk tujuan penipuan;
  2. Menyebabkan gangguan, kegusaran, ketidakselesaan atau membuat pembelian palsu melalui Portal;
  3. Gunakan Platform untuk tujuan selain daripada mendapatkan Perkhidmatan;
  4. Menjejaskan operasi Platform atau Perkhidmatan yang betul;
  5. Memudaratkan platform atau Perkhidmatan dengan apa cara sekalipun; dan / atau
  6. Salin, atau sebarkan Platform atau kandungan lain tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat
 • Anda hanya akan menggunakan platform untuk kegunaan anda sendiri dan tidak akan menjualnya semula kepada pihak ketiga;
 • Anda akan memastikan keselamatan dan kerahsiaan kata laluan akaun anda atau sebarang pengenalan yang kami berikan yang membenarkan akses ke Perkhidmatan;
 • Anda akan memberikan bukti identiti kepada Syarikat kerana ia mungkin meminta atau memerlukan;
 • Anda mengakui dan bersetuju bahawa hanya satu (1) akaun yang boleh didaftarkan di Platform;

Penafian

Bahan dan maklumat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan, produk, maklumat, data, teks, grafik, audio, video, pautan atau item lain, disediakan oleh Kereta2u dengan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” asas. Rujukan kepada bahan dan maklumat yang terdapat dalam laman web merangkumi bahan dan maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga.

Kereta2u tidak membuat jaminan, pernyataan atau sokongan yang tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan hakmilik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan, kegunaan, operasi, kelengkapan, ketepatan, ketepatan, kualiti yang memuaskan, kebolehpercayaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu berkenaan dengan laman web, bahan, maklumat dan / atau fungsi di dalamnya dan secara jelas menolak tanggungjawab atas kesalahan dan peninggalan dalam bahan, maklumat dan / atau fungsi tersebut. Tanpa pengecualian di atas dan / atau terma dan syarat perjanjian yang berlaku yang mengatur semua produk dan perkhidmatan Kereta2u, langkah wajar akan diambil oleh Kereta2u untuk memastikan ketepatan dan kesahihan semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi dan produk Kereta2u yang berasal secara eksklusif dari Kereta2u.

Selanjutnya Kereta2u tidak menjamin atau menyatakan bahawa akses ke seluruh atau bahagian laman web ini, bahan, maklumat dan / atau fungsi yang terdapat di dalamnya akan disediakan tanpa gangguan atau bebas dari kesilapan atau bahawa sebarang kecacatan yang dikenal pasti akan diperbaiki, atau bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesalahan atau kehilangan maklumat yang dihantar, bahawa tidak ada virus atau harta benda lain yang mencemarkan atau merosakkan yang akan disebarkan atau tidak akan berlaku kerosakan pada sistem komputer anda.

Bahan, maklumat dan fungsi yang disediakan dalam laman web ini tidak boleh dalam keadaan apa pun dianggap atau ditafsirkan sebagai tawaran atau permintaan untuk menjual, membeli, memberikan, mengambil, mengeluarkan, memperuntukkan atau memindahkan, atau sebagai pemberian nasihat mengenai saham , saham, bon, nota, kepentingan, unit amanah, dana bersama atau sekuriti lain, pelaburan, pinjaman, pendahuluan, kredit atau deposit di mana-mana bidang kuasa.

Anda bertanggungjawab untuk menilai kualiti, kecukupan, kelengkapan, terkini dan kegunaan semua perkhidmatan, kandungan, nasihat, pendapat dan maklumat lain yang diperoleh atau diakses melalui laman web; lebih jauh anda harus mendapatkan nasihat profesional setiap saat dan mendapatkan pengesahan bebas terhadap bahan dan maklumat yang diberikan di sini sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, perniagaan atau komersial berdasarkan bahan atau maklumat tersebut.

Kuki

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Kereta2u, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan Dasar Privasi Kereta2u.Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan orang yang mengunjungi laman web kami. Sebilangan rakan sekutu / pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Had Tanggungjawab

Dalam keadaan tidak, Kereta2u, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. Kereta2u, termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tanggungjawab tidak langsung, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Tanda Dagangan

Semua tanda dagangan, tanda khidmat, dan logo yang terpapar di laman web ini adalah milik Kereta2u dan/atau pemilik pihak ketiga seperti yang dinyatakan dalam laman web ini.
Melainkan kebenaran bertulis telah diperolehi terdahulu daripada Kereta2u atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan untuk mana-mana tanda dagangan, tanda khidmat atau logo yang dipaparkan di laman web, tiada lesen atau hak diberikan kepada mana-mana pihak yang mengakses laman web itu untuk menggunakan, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin atau membuat pindaan kepada tanda dagangan, tanda khidmat atau logo tersebut. Begitu juga, melainkan kebenaran bertulis telah diperolehi terdahulu daripada Kereta2u atau pemilik yang berkenaan, tiada tanda dagangan, tanda khidmat atau logo boleh digunakan sebagai pautan atau untuk menandakan pautan lain ke laman Kereta2u atau mana-mana laman web lain.

Privasi Anda

Sila Baca Polisi Privasi

Ganti rugi

Anda dengan ini memberikan ganti rugi sepenuhnya Kereta2u dari dan terhadap sebarang dan / atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini.

Pautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut boleh membuat pautan ke Laman Web kami tanpa persetujuan bertulis sebelumnya:

 • Agensi-agensi kerajaan;
 • Enjin carian;
 • Organisasi berita;
 • Pengedar direktori dalam talian boleh membuat pautan ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka membuat pautan ke laman web perniagaan tersenarai lain; dan
 • Perniagaan Terakreditasi di seluruh sistem kecuali meminta organisasi nirlaba, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang mungkin tidak membuat pautan ke laman web kami.

Pemeliharaan Hak

Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera menghapus semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ini menghubungkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus membuat pautan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti Terma dan Syarat pautan ini.

Keseluruhan perjanjian

Terma dan Syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Kereta2u dan anda sehubungan dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

Promosi,Baucar dan Mata Ganjaran

Mana-mana promosi, kod promosi, baucar yang terdapat atau diberi dari laman web Kereta2u hanya boleh digunakan sekali dan tidak mempunyai nilai tunai.

 • Kod promo hanya sah untuk pembelian yang diletakkan di platform Kereta2u.
 • Baucar tidak boleh ditukar, dikembalikan dan ditukarkan dengan wang tunai dan / atau produk.
 • Baucar tidak sah bersama dengan tawaran lain, baucar, diskaun, atau promosi bermusim.
 • Baucar tidak boleh diduplikasi atau dijual dengan cara apa pun, atau disediakan untuk umum, kecuali jika dibenarkan oleh Kereta2u.
 • Sekiranya kod promosi tidak dimasukkan semasa proses tempahan, Kereta2u tidak dapat mengembalikan sebahagian daripada bayaran setelah pembayaran disahkan dan diproses.
 • Setiap perbelajaan RM10 adalah bersamaan 1 mata ganjaran
 • Kami akan menghubungi anda melalui telefon, WhatsApp dan e-mel yang dibekalkan oleh pelawat / pelanggan, bagi tujuan kongsi sebut harga atau promosi semasa dari Kereta2u.
 • Kami (Kereta2u) berhak menolak permohonan anda bagi kemudahan yang kami sediakan.
 • Kos pengahantaran cukai jalan ialah antara RM20-30 sahaja.
 • Jika berlaku kerugian dalam proses penghantaran, pihak kami akan membayar ganti rugi untuk cetak semula cukai jalan di JPJ (kereta: RM50 dan motosikal RM20) dan wang proses cukai jalan juga akan dipulangkan sepenuhnya.
 • Yuran proses (Kereta2u) ansuran mudah tanpa faedah tertakluk kepada 5% maksima dari jumah bayaran.
 • Sebut harga insurans, takaful dan road tax berdasarkan Semenanjung Malaysia, kelebihan towing mungkin berbeza antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan.
 • Bagi pembatalan pembelian polisi, caj proses atau perkhidmatan bank akan dikenakan mengikut saluran bayaran yang dibuat amount keseluruhan (RM x X% + RM 5).

Tentang Kami

Kereta2u.com.my merupakan Laman web milik GRAND BILLION CONSULTANCY ( No. Daftar Perniagaan 002468813-P).

Senarai Laman

Tentang Kami

Terma & Syarat

Polisi & Privasi

Muat Turun Info

Hubungi Kami

Senarai Bengkel Kereta

FAQ

Info Syarikat

 enquiry@kereta2u.com.my

 011-5110 4903

2, Jalan Solaris Mont Kiara,
L-07-01, Level 7, Block L,
Solaris Mont Kiara,
50480 Kuala Lumpur.